1. Všeobecné ustanovenie
Nákup tovaru v internetovom obchode kalimba.sk môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami.

2. Predávajúci
Bolf Instruments s.r.o
Horná Lehota 135
97681 Horná Lehota
Slovenská republika

ičo: 46655549
dič: 2023519190
Spoločnosť nie je platcom DPH.
Bankové spojenie: Fio banka, a. s., Hodžovo námestie 3, 850 05 Bratislava 55
Číslo účtu: 2901252626
Kód banky: 8330
IBAN: SK9283300000002901252626
SWIFT-BIC: FIOZSKBAXXX
Predávajúci nie je platcom DPH. Všetky ceny sú uvádzané vrátane DPH.

3. Kupujúci
Kupujúci – registrovaný používateľ systému – fyzická alebo právnicka osoba, ktorý má na základe registrácie, alebo vyplnenia svojich kontaktných údajov právo objednať tovar ponúkaný v internetovom obchode predávajúceho.

4. Objednávka
Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Objednávky je možné podať jedine elektronicky. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s Obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.
Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácii objednávky. Každá objednávka je potvrdená formou e-mailovej správy zaslanej na adresu uvedenú kupujúcim. Objednávka, ktorá je potvrdená predávajúcim, je považovaná za záväznú pre obe strany.

5. Spracovanie údajov
Vyplnením záväznej objednávky, či registračného formulára v rámci internetového obchodu
predávajúceho, dáva kupujúci predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch. Predávajúci sa zaväzuje, že údaje neposkytne tretej osobe a poskytnuté údaje bude spracúvať v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. a zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Výnimku tvoria spoločnosti, ktorými doručuje predávajúci objednaný tovar kupujúcemu, a ktorým za týmto účelom môže poskytnúť predávajúci kontaktné údaje na kupujúceho.

6. Spôsoby platby, platobné podmienky
Všetky ceny tovarov sú uvedené vrátane DPH. Za tovar môžno platiť dobierkou, kartou alebo bankovým prevodom na účet spoločnosti predávajúceho. V prípade platby bankovým prevodom si kupujúci môže po potvrdení objednávky vytlačiť zálohovú faktúru zaslanú e-mailom, ktorá obsahuje informácie o tovare, cene a účte predávajúceho, na ktorý je potrebné zálohovú faktúru uhradiť.
Splatnosť zálohovej faktúry je 7 dní. Maximálna suma objednávky zasielanej na dobierku je 150 €.

7. Dodacie podmienky
Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar kupujúcemu najneskôr do 7 pracovných dní od prijatia platby za tovar na účet predávajúceho. Štandardné dodacie lehoty v pracovných dňoch sú spravidla uvedené pri každom tovare na webstránke obchodu. Pokiaľ predávajúci. nemá tovar fyzicky vo svojich skladoch (o čom bude zákazníka informovať) a vyrába ho na základe objednávky zákazníka, zaväzuje sa dodať tento tovar kupujúcemu najneskôr do 4 týždňov od prijatia platby za tovar na účet spoločnosti. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu na adresu, ktorú kupujúci uvedie v objednávkom formulári ako miesto doručenia. Cena za dopravu bude   realizovaná na náklady zákazníka.

8. Poštovné a balné
V rámci SR:
Slovenská pošta: 4,50 € (prvá trieda, doporučená zásielka)
Kuriér: 5,50 €
Dobierka: +1,50 €
Osobný odber: 0 € (Horná Lehota – Podbrezová)

Ostatné krajiny:
Kalimby zasielame Slovenskou poštou, prvá trieda, doporučená zásielka alebo kuriérom (podľa
možnosti)
V rámci EÚ: 10 € – 25€ (cena sa odvíja od váhy balíka a spôsobu zaslania)
Ostatné krajiny sveta : 15€ – 25€ (cena sa odvíja od váhy balíka)

9. Záručná doba
Predávajúci poskytuje záruku za kvalitu a úplnosť dodávky. Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná záručná lehota 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Záruka sa vzťahuje len na výrobné závady. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné závady. Prípadné závady je kupujúci povinný neodkladne hlásiť dodávateľovi. Za závady spôsobené prepravcom predávajúci neručí.

10. Vrátenie tovaru
Podľa § 12 zákona 108/2000 Z.z., tovar zakúpený v internetovom obchode predávajúceho je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 15 dní od jeho prevzatia.

Postup v prípade odstúpenia od zmluvy:
Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí predávajúci kupujúcemu a kupujúci predávajúcemu všetky vzájomne prijaté plnenia. Odstúpiť môže kupujúci tak, že túto skutočnosť oznámi predávajúcemu písomne na adresu sídla dodávateľa doporučenou poštou s prílohou kópie faktúry o kúpe vracaného tovaru. Tovar je potrebné vrátiť na adresu sídla spoločnosti v originálnom balení, kompletný, nepoužitý a nepoškodený, kde predávajúci bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí kupujúci. Cena za tovar bude kupujúcemu vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru. V prípade, že je tovar vrátený predávajúcemu v inom ako neporušenom stave a obale, je kupujúci povinný nahradiť predávajúcemu náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (neúplný obsah, poškodený obal, znehodnotený tovar a pod.).
Podľa § 12 zákona 108/2000 Z.z., nemožno bez udania dôvodu vrátiť tovar, pokiaľ bol predmetný tovar vyrobený kupujúcemu na mieru (kalimba na objednávku)

11. Storno objednávky
Zo strany kupujúceho Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením.
Po záväznom potvrdení objednávky je možné zrušiť objednávku iba po vzájomnej dohode, s
výnimkou – pokiaľ si predávajúci nesplnil svoje povinnosti voči kupujúcemu vyplývajúce z týchto obchodných podmienok. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním (náklady spojené so zaslaním objednávky).

Zo strany predávajúceho
Predávajúci má právo zrušiť objednávku alebo jej časť, ak sa už tovar nevyrába alebo nedodáva, nemá ho na sklade, resp. sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že niektorý tovar z objednávky na sklade chýba, pošle predávajúci zásielku bez toho tovaru, ak sa s kupujúcim nedohodne inak. Suma, ktorú kupujúci zaplatil, mu bude prevedená späť na jeho účet do 3 pracovných dní.

12. Ochrana osobných údajov
Dodávateľ sa zaväzuje neposkytnúť osobné údaje tretej strane pre akékoľvek účely, pokiaľ k tomu zákazník nedá súhlas. Používaním tohoto internetového obchodu zákazník súhlasí so
zhromažďovaním a používaním informácií o jeho nákupoch za vyššie stanovených podmienok.
Dodávateľ si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia Servera
neznámym páchateľom. Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

13. Možnosť riešenia spotrebiteľských sporov prostredníctvom on-line európskej platformy RSO
Akékoľvek svoje práva a nároky si môžete voči nám uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj naše nároky voči Vám môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov. V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte prostredníctvom našej e-mailovej adresy. Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

14. Záverečné ustanovenia a ďalšie ustanovenia
Tieto obchodné podmienky platia v rozsahu a znení, ktoré je uvedené na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky. Ďalšie vzťahy medzi zákazníkom a dodávateľom neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 2.1.2018